TITEL I.
Oprichting Feitelijke Vereniging.

Art. 1.
De vereniging wordt opgericht onder de benaming:
“Leive2002 (Anno2021)”
Zij is aangesloten bij de supportersclubfederatie van Oud-Heverlee Leuven zijnde O Hasj el:
www.o-hasj-el.be

Art. 2.
Haar zetel is gevestigd in:
De Leivese Ton: Bondgenotenlaan 60, 3000 Leuven. (Ook het postadres van de vereniging).
Deze kan te allen tijde naar een andere plaats binnen de actiesector van de vereniging
overgebracht worden bij eenvoudige beslissing van het beheerscomité.

TITEL II.
Doel en actiesector.

Art. 3.
De vereniging heeft tot doel:
1 ° Het bijeenbrengen van supporters voor de voetbalclub Oud-Heverlee-Leuven:(hierna
genoemd OHL)
2° Het nemen van initiatieven om de ontplooiing van de betrokken supporters te bevorderen.
3° Steun aan alle aangesloten leden om op een aangename manier het voetbal te beleven.
4° Een permanente samenwerking te voorzien met de supportersfederatie en alle andere
betrokken partijen van OHL.

TITEL III.
Leden

Art. 4
De vereniging telt effectieve leden en toetredende leden.
Er moeten minimaal twintig effectieve leden zijn.

Art. 5.
Worden als effectieve leden beschouwd:
1° De oprichters van de vereniging.
2° Elk toetredend lid voorgedragen door minstens twee effectieve leden en aanvaard door de
periodieke bestuursvergadering met minstens twee derden van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen.

Art. 6.
Zijn toetredend lid: Elke persoon die zijn interesse vindt in een aangename beleving van het
voetbal.

Art. 7.
Een effectief of toetredende lid kan te allen tijde uit de vereniging treden door zijn ontslag
schriftelijk mee te delen aan het bestuur, zonder mogelijkheid tot terugeisen van het reeds
betaalde lidgeld.

Art. 8.
Het beheerscomité kan in afwachting van de beslissing van de bestuursvergadering, die leden
schorsen die zich schuldig zouden gemaakt hebben aan een ernstige inbreuk op de statuten of
op de regels der eerbaarheid en der welvoeglijkheid.

Art. 9.
Een lid wordt uitgesloten op beslissing van de bestuursvergadering met een gewone meerderheid
van de uitgebrachte geldige stemmen.

Art. 10.
Het ontslagnemend of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een ontslagnemend, uitgesloten
of overleden lid hebben niet het minste recht op het maatschappelijk fonds.

Art. 11.
Elk lid of iemand die een aanvraag tot lidmaatschap heeft ingediend, dient de vereniging te
verwittigen indien hij/zij stadionverbod heeft.
Tijdens de periode van stadionverbod zal hij/zij geschorst worden als lid van de
supportersvereniging, hij/zij dient na de schorsingsperiode een nieuwe aanvraag tot
lidmaatschap in te dienen bij het bestuur.

TITEL IV.
Lidgeld

Deelname in de kosten.
Art. 12.
Aan de leden kan een jaarlijkse bijdrage voor hun lidmaatschap van de vereniging gevraagd
worden.
Het bedrag hiervan wordt bepaald door de algemene vergadering.
Elk lid kan vrij beslissen om al dan niet deel te nemen aan een door de supportersclub
georganiseerde activiteit.
De individuele bijdrage in de kosten voor deze activiteiten moeten vooraf gekend zijn, de
deelname van het lid is bevestigd na betaling van de desbetreffende activiteit en staat los van het
jaarlijkse lidgeld.

TITEL V.
Algemene Vergadering.

Art. 13.
De algemene vergadering wordt minstens eenmaal per jaar samengeroepen, bij
eenvoudig schrijven en/of email, minstens acht dagen op voorhand.
De oproepingsbrief die de plaats, de dag en het uur van de vergadering vermeldt, bevat de
agenda die wordt samengesteld door de raad van bestuur.

Art. 14.
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden van de vereniging.
Ze wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur.
De toetredende leden kunnen zonder stemrecht de algemene vergadering bijwonen.

Art. 15.
De algemene vergadering bezit de macht om
1° de statuten te wijzigen en de ontbinding van de vereniging uit te spreken.
2° de leden van het bestuur te (her)benoemen of te ontslaan.
3° een lid uit te sluiten.
4° de budgetten en afrekeningen goed te keuren.
5° de rekening en de begroting goed te keuren.
6° kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissarissen.

Art. 16.
Bij wijziging van de statuten zal de bestuursvergadering deze kunnen beslissen met
2/3de meerderheid en zal deze medegedeeld worden op de eerstvolgende algemene
vergadering.

Art. 17.
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de
voorzitter en de secretaris of de schatbewaarder.
De notulen worden opgenomen in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel op verzoek
door effectieve leden en belanghebbende derden worden ingezien.
De verslagen van de algemene vergadering zullen beschikbaar en consulteerbaar zijn tijdens de
jaarlijkse algemene vergadering.

Art. 18.
De effectieve leden worden bijeengeroepen door de voorzitter, met vermelding van de
dagorde. Ze kunnen zich met een schriftelijk volmacht laten vertegenwoordigen door een ander
effectief lid. Ieder lid kan slechts drager zijn van één volmacht.
Een bijzondere algemene vergadering moet bijeengeroepen worden als 3/5 van de effectieve of
toetredende leden hierom verzoekt. Elk voorstel ondertekend door één vijfde van de effectieve
leden, moet op de dagorde geplaatst worden. Alle effectieve leden hebben een gelijkwaardige
stem.
De vergadering is geldig samengesteld welke ook het aantal aanwezigen of vertegenwoordigde
leden is en de beslissingen worden genomen met de gewone meerderheid der stemmen, de
ongeldige en blanco stemmen niet inbegrepen. Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de
persoon die voorzitter is beslissend.

Art. 19.
De beslissingen worden opgenomen in een register ondertekend door de voorzitter en twee
bestuursleden.
TITEL VI.
Bestuur

Art. 20.
Het huidige bestuur is samengesteld uit volgende personen:
Voorzitter: Ronny Van Nieuwenhuyse
Erevoorzitter : Geert Pauwels
Ondervoorzitter (Lady’s): Sabrina Boulanger
Secretaris/ Schatbewaarder: Bjorn Distelmans
Busverantwoordelijke: Dimitri Homblé
Administratieve ondersteuning: Gisela Bernaerts

Art. 21.
De Raad van Bestuur oefent haar mandaat als college uit, maar kan bepaalde bevoegdheden
onder haar verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer gemachtigden.

Art. 22.
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
akten en heeft eveneens alle bevoegdheden die niet bij wet of door deze statuten aan de
algemene vergadering worden toegekend en op voorwaarde dat zijn beslissingen genomen zijn
binnen de begroting, die werd goedgekeurd door de algemene vergadering.

Art. 23.
De Raad van Bestuur benoemt zelf elke functie die hij voor de goede werking van de vereniging
noodzakelijk acht.

TITEL VII.
Diverse bepalingen.

Art. 24.
Bij ontbinding van de vereniging zal de algemene vergadering de bestemming bepalen
van het netto sociaal actief, zijnde een goed doel of afdeling binnen de OHL-organisatie.

Art. 25.
Voor alle gevallen, die niet voorzien zijn in deze statuten, zijn de beschikkingen van de
wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2003 van toepassing.

TITEL VIII.
Huishoudelijk reglement: Busverplaatsingen.

Art. 26.
Wanneer door overmacht of ongekende reden (ongeval e.a.) de bus de verplaatsing niet
kan maken kan de club niet verantwoordelijk gesteld worden.
De leden kunnen ook in geen geval de betaalde vergoeding terugeisen.

Art. 27.
Schade aan de bus: Vrijwillig vernielingen aanbrengen in de bus leidt automatisch tot een
schorsing uit de club. Bovendien zal ook een schadevergoeding gevraagd worden. Wie per
ongeluk schade toebrengt aan de bus (leuning afbreken, zetelbekleding bevuilen,), moet dit
komen melden aan het bestuur en voor de gevolgen instaan (opkuisen en/of schade betalen
indien nodig).
Indien dit niet gemeld wordt, zal het beschouwd worden als vrijwillig schade toebrengen met
schorsing uit de club als gevolg.
De bus opzettelijk bevuilen kan niet (Er wordt NIET gerookt op de bus, kroonkurken op de grond
gooien, drank of drankresten uitgieten,). Het bestuur doet immers zijn best om over de bus
verspreid een aantal plastic zakken te hangen waar men afval kan in gooien, gebruik deze dan
ook.

Art. 28.
Tegen luidruchtig zingen en ambiance maken is geen enkel bezwaar. Wel verboden in dit
verband zijn: op het dak kruipen, nooddeuren of luiken openen en op de ruiten/interieur slaan, het
gebruik van persoonlijke audio -installaties is niet toegestaan zonder voorafgaande toelating van
het bestuur. Drugs en eigen drank zijn ten strengste verboden op de bus.

Art. 29.
Op de bus mag men naar eigen goeddunken drinken zoveel als men wil (maar geen eigen
dranken, zie artikel 28). De vereniging voorziet drankjes op de bus die beschikbaar zijn aan
democratische prijzen. De enige beperking is dat het niet zo ver mag gaan dat het risico dat men
zichzelf of anderen ernstige schade kan berokkenen (valpartijen, overgeven) te groot wordt.
Wie te ver gaat, zal hierop gewezen worden door het bestuur en loopt (bij gebrek aan
beterschap) het risico te worden geschorst.

Art. 30.
De toestand van de toiletten is voor bepaalde buschauffeurs een steeds weerkerende bron van
ergernis. Sommige chauffeurs laten dan ook hun toilet gewoon op slot en geven enkel toegang
aan vrouwen en eventueel kinderen. Het bestuur probeert toiletgebruik te beperken door
voldoende stops in te lassen bij verdere verplaatsingen.
Het is aan het bestuur om te beslissen waar er gestopt wordt en hoelang deze stop duurt. Het is
verboden bij het stoppen van de bus om “wild” te plassen.
Bij toiletgebruik op de bus vragen wij de algemeen geldende regels van netheid en orde te
respecteren. Iedereen is het VERPLICHT bij het gebruik van het toilet dit zittend te doen.
Problemen m.b.t. toiletgebruik worden steeds bij de busverantwoordelijke gemeld.

Art. 31.
Buiten de bus is iedereen vrij te doen en laten wat hij of zij wil. Dit mag echter geen nadelige
gevolgen hebben voor de andere busreizigers, de omwonenden of voor het imago van de club of
OHL. Vandalisme in en aan stadions, het plegen van geweld, gebruiken van drugs en andere
zaken van deze aard zullen door het bestuur gesanctioneerd worden.
De club zal ook steeds zijn medewerking verlenen aan de ordediensten indien dit wettelijk
strafbare feiten betreft.

Art. 32.
Het bestuur van de club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
· eventuele ongevallen die zich voordoen op de bus.
· eventuele ongevallen die zich voordoen tijdens tussenstops onderweg.
· eventuele ongevallen die zich voordoen op de vertrekplaats of de eindbestemming van
de busrit.
· eventuele ongevallen die zich voordoen onderweg van huis naar de vertrekplaats van de busrit.
· eventuele ongevallen die zich voordoen onderweg van de eindbestemming van de busrit
naar huis.
· eventuele ongevallen die zich voordoen tijdens een door de supportersclub georganiseerd
evenement.

Art. 33.
Als er zaken zijn waarvan u denkt dat ze beter kunnen, kunt u deze altijd melden aan het bestuur.
Indien uw grieven gegrond zijn, zal hier zeker rekening mee gehouden worden.
Wij staan open voor elke vorm van constructieve feedback. Af en toe eens discussiëren, kan
alleen maar leiden tot vooruitgang.
Alle suggesties van elk lid zijn welkom en zullen door het bestuur besproken worden om alzo de
werking en de efficiëntie van onze supportersclub te verbeteren.

Art. 34.
De bus vertrekt voor de wedstrijd altijd op het afgesproken uur. De communicatie hieromtrent
verloopt steeds via de website en/of e-mail. Wij gaan er van uit dat wie er niet is, verkiest niet
mee te rijden en dat is zijn goed recht. Wij zijn immers geen schoolbus.
Indien het te laat komen of niet opdagen kosten inhoudt voor de club (bijvoorbeeld een
wedstrijdticket) zal dit in rekening worden gebracht bij het lid in kwestie. Na de wedstrijd dient
iedereen ten laatste 15 minuten na de wedstrijd op de bus aanwezig te zijn. Voor het vertrek op
de bezoekersparking volgen wij de instructies van de lokale ordediensten.

Art. 35.
Ruzie zoeken of vechten met anderen op de bus kan niet. Het voornaamste doel van de bus is op
een gezellige en voordelige manier naar wedstrijden van OHL gaan kijken. Alle mensen op de
bus zijn OHL-supporters. Als er enkele supporters bij zijn wiens persoonlijkheid u verder minder
op prijs stelt, zult u zich daar moeten bij neerleggen, niet iedereen heeft immers hetzelfde
karakter. Ruziemakers worden dus niet geduld op de bus, zij verpesten de sfeer.

Art. 36.
Alle opmerkingen in verband met de busverantwoordelijke of de buschauffeur moeten aan het
bestuur gemeld worden.
Rechtstreekse aanvallen op de chauffeur of de busverantwoordelijke zullen dus niet geduld
worden! De gepaste conclusies zullen dan door het bestuur getrokken worden.

Art. 37.
Ook in het clublokaal dient iedereen te allen tijde de orde te bewaren (net als in de bus). Hou er
rekening mee dat er daar mensen zijn die geen voetballiefhebber zijn of voor een andere club
supporteren, dit is hun volste recht. Ongepast gedrag in één van onze lokalen kan ook leiden tot
een verwijdering uit de supportersclub!

Art. 38.
Inbreuken plegen tegen dit intern reglement betekent dat de aanwezige bestuursleden zullen
vergaderen over de zaak en een sanctie zullen uitspreken. Eventueel kan een dergelijke
vergadering en beslissing nog plaatsvinden op de bus. Indien er slechts één bestuurslid op de
bus aanwezig is kan deze autonoom deze beslissing nemen. In zware gevallen zal het bestuur of
het bestuurslid niet aarzelen de bus te laten stoppen en de amokmaker(s) van de bus te zetten,
desnoods op een parking langs de autosnelweg.

Art. 39.
Iemand die na een schorsing beslist heeft terug te keren in de club, heeft zijn straf uitgezeten en zal
niet meer gewezen worden op fouten uit het verleden. Bij nieuwe inbreuken worden eerdere inbreuken
wel in rekening gebracht bij het bepalen van de strafmaat.

Art. 40.
Wie een schorsing oploopt, verliest gedurende die schorsing automatisch de voordelen die hij als lid
van de supportersclub genoot.
Art. 41.
Het is verboden een lidmaatschap bij onze club af te sluiten wanneer u een actief stadionverbod
heeft.
Indien u reeds lid bent en een stadionverbod oploopt, dient u dit te melden bij het bestuur of uw
lidmaatschap stop te laten zetten.
Art.42.
Wie tickets bestelt, moet deze op voorhand betalen.
Mensen die kaarten bestellen, maar uiteindelijk niet kunnen meegaan naar de match, moeten
hun kaart toch betalen. (Tenzij er nog een andere koper voor het ticket gevonden wordt door de
besteller zelf, bij dergelijke wijzigingen van persoon van het desbetreffende ticket dient het
bestuur minstens 24h op voorhand op de hoogte gebracht te worden en behoudt het zich het
voorrecht toe om die persoon te weigeren indien geen lid). Mensen die kaarten bestellen en zelfs
na herinnering niet willen betalen riskeren uit de club te worden gezet.
Art. 43.
De namen en adresgegevens van alle leden alsook wie definitief uitgesloten wordt, worden
doorgegeven aan de supportersfederatie O-HASJ-EL, de supportersclub betaalt ook de
respectievelijke bijdrage aan de supportersclubfederatie per aangesloten lid conform de regels
van de supportersclubfederatie. De gegevens die gedeeld worden zijn GDPR beschermd.
Art. 44.
De bestuursleden verbinden zich ertoe te allen tijde het goede voorbeeld te geven en kunnen ook
ter verantwoording geroepen worden indien zij dit niet doen.
Art. 45.
Voor de uitwedstrijden met een beperkt aantal tickets geldt volgend principe: Leden hebben
voorrang om in te schrijven en te betalen tot 7 (zeven) dagen vooraf matchday. Niet-leden
kunnen vanaf 6 (zes) dagen vooraf matchday inschrijven en vooraf betalen in een van onze
supporterscafés. Vanaf dag 6 (zes) vooraf matchday telt dus de datum van inschrijving zowel
voor leden als niet-leden. Niet-leden die eerder dan 6 (zes) dagen vooraf matchday inschrijven
komen op een reservatielijst en krijgen een plaats toegewezen volgens volgorde van inschrijving.
Inschrijven kan tot 2 (twee) werkdagen voor matchday.
Indien er sprake is van een acute ticket schaarste, dient het bestuur een regeling uit te werken
die ervoor zorgt dat de verdeling ordelijk kan gebeuren om de organisatie van de verplaatsing
correct te laten verlopen. Indien nodig zal dit via “loting ” gebeuren om iedereen gelijke kansen te
bieden.

Art. 46.
Iedereen die lid is en op de bus stapt, verklaart zich automatisch akkoord met dit intern
reglement.
Dit reglement is ook van toepassing voor alle eventuele NIET leden die mee op verplaatsing gaan
indien er plaatsen beschikbaar zijn.
Leden hebben echter te allen tijde voorrang wanneer ze tijdig hebben ingeschreven en hun
verplaatsing tijdig hebben betaald.

Art. 47.
Geschorste leden hebben geen recht op teruggave van reeds betaalde gelden. De club kan dit uit
eigen beweging wel doen bij bestuurlijk besluit.

Art. 48.
Verder verklaart iedereen bij aansluiting bij onze club zich akkoord met dit huishoudelijk
reglement.

Art. 49.
Het huishoudelijk reglement is in te lezen via onze website www.leive2002.be en te allen tijde
wijzigbaar door het bestuur.

TITEL IX.

Het Bestuur
Voorzitter: Ronny Van Nieuwenhuyse
Informaticaverantwoordelijke: Herman Troy

Leive2002anno2021

Statuten
error: Content is protected !!