Skip to main content

STATUTEN

LEIVE2002anno2021

Statuten Leive 2002

Supportersclub Leive 2002


TITEL I.

Oprichting Feitelijke Vereniging.

Art. 1.

De vereniging wordt opgericht onder de benaming:
"Leive2002 (Anno2021)”
Zij is aangesloten bij de supportersclubfederatie van Oud-Heverlee Leuven zijnde O Hasj el: www.o-hasj-el.be


Art. 2.
Haar zetel is gevestigd in:

Café de Phare: Naamsesteenweg 108, 3001 Heverlee (Ook het postadres van de vereniging)
De Leivese Ton: Bondgenotenlaan 60, 3000 Leuven

Deze kan te allen tijde naar een andere plaats binnen de actiesector van de vereniging overgebracht worden 
bij eenvoudige beslissing van het beheerscomité.

TITEL II.

Doel en actiesector.

Art. 3.

De vereniging heeft tot doel:

1 ° Het bijeenbrengen van supporters voor de voetbalclub Oud-Heverlee-Leuven:(hierna genoemd OHL)
2° Het nemen van initiatieven om de ontplooiing van de betrokken supporters te bevorderen.
3° Steun aan alle aangesloten leden om op een aangename manier het voetbal te beleven.
4° Een permanente samenwerking te voorzien met de supportersfederatie en alle andere betrokken partijen van OHL.


TITEL III.

Leden

Art. 4
De vereniging telt effectieve leden en toetredende leden.
Er moeten minimaal twintig effectieve leden zijn.


Art. 5.

Worden als effectieve leden beschouwd:

1° De oprichters van de vereniging.
2° Elk toetredend lid voorgedragen door minstens twee effectieve leden 
en aanvaard door de maandelijkse bestuursvergadering met minstens twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.Art. 6.

Zijn toetredend lid: Elke persoon die zijn interesse vindt in een aangename beleving van het voetbal.Art. 7.

Een effectief of toetredende lid kan te allen tijde uit de vereniging treden door zijn ontslag schriftelijk 
mee te delen aan het bestuur, 
zonder mogelijkheid tot terugeisen van het reeds betaalde lidgeld.


Art. 8.

Het beheerscomité kan in afwachting van de beslissing van de bestuursvergadering, die leden schorsen 
die zich schuldig zouden gemaakt hebben aan een ernstige inbreuk op de statuten of op de regels 
der eerbaarheid en der welvoeglijkheid.

Art. 9.

Een lid wordt uitgesloten op beslissing van de bestuursvergadering met een gewone meerderheid 
van de uitgebrachte geldige stemmen.


Art. 10.

Het ontslagnemend of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een ontslagnemend, 
uitgesloten of overleden lid hebben niet het minste recht op het maatschappelijk fonds.


Art. 11.

Elk lid of iemand die een aanvraag tot lidmaatschap heeft ingediend, dient de vereniging te verwittigen 
indien hij/zij stadionverbod heeft.
Tijdens de periode van stadionverbod zal hij/zij geschorst worden als lid van de supportersvereniging, 
hij/zij dient na de schorsingsperiode een nieuwe aanvraag tot lidmaatschap in te dienen bij het bestuur.

 

TITEL IV.

Lidgeld
Deelname in de kosten.


Art. 12.

Aan de leden kan een jaarlijkse bijdrage voor hun lidmaatschap van de vereniging gevraagd worden.

Het bedrag hiervan wordt bepaald door de algemene vergadering.

Elk lid kan vrij beslissen om al dan niet deel te nemen aan een door de supportersclub georganiseerde activiteit.

De individuele bijdrage in de kosten voor deze activiteiten moeten vooraf gekend zijn, 
de deelname van het lid is bevestigd na betaling van de desbetreffende activiteit en staat los van het jaarlijkse lidgeld.

 

TITEL V.

Algemene Vergadering.


Art. 13.

De algemene vergadering wordt minstens eenmaal per jaar samengeroepen, bij eenvoudig schrijven en/of email, 
minstens acht dagen op voorhand.
De oproepingsbrief die de plaats, de dag en het uur van de vergadering vermeldt, 
bevat de agenda die wordt samengesteld door de raad van bestuur.


Art. 14.

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden van de vereniging.
Ze wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur.
De toetredende leden kunnen zonder stemrecht de algemene vergadering bijwonen.
Art. 15.

De algemene vergadering bezit de macht om

1° de statuten te wijzigen en de ontbinding van de vereniging uit te spreken.
2° de leden van het bestuur te (her)benoemen of te ontslaan.
3° een lid uit te sluiten.
4° de budgetten en afrekeningen goed te keuren.
5° de rekening en de begroting goed te keuren.
6° kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissarissen.


Art. 16.

Bij wijziging van de statuten zal de bestuursvergadering deze kunnen beslissen met 2/3de meerderheid 
en zal deze medegedeeld worden op de eerstvolgende algemene vergadering.

Art. 17.

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris of de schatbewaarder.
De notulen worden opgenomen in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel op verzoek door effectieve leden 
en belanghebbende derden worden ingezien.

De verslagen van de algemene vergadering zullen beschikbaar zijn via de website van de supportersclub.


Art. 18.
De effectieve leden worden bijeengeroepen door de voorzitter, met vermelding van de dagorde. 
Ze kunnen zich met een schriftelijk volmacht laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid. 
leder lid kan slechts drager zijn van één volmacht.

Een bijzondere algemene vergadering moet bijeengeroepen worden als 3/5 van de effectieve of toetredende leden hierom verzoekt.
Elk voorstel ondertekend door één vijfde van de effectieve leden, moet op de dagorde geplaatst worden. 
Alle effectieve leden hebben een gelijkwaardige stem.

De vergadering is geldig samengesteld welke ook het aantal aanwezigen of vertegenwoordigde leden is 
en de beslissingen worden genomen met de gewone meerderheid der stemmen,
de ongeldige en blanco stemmen niet inbegrepen. Bij gelijkheid van stemmen, 
is de stem van de persoon die voorzitter is beslissend.Art. 19.

De beslissingen worden opgenomen in een register ondertekend door de voorzitter en twee bestuursleden.

 

TITEL VI.

Bestuur

Art. 20.

Het huidige bestuur is samengesteld uit volgende personen:
Voorzitter:                 Geert Pauwels
Ondervoorzitter :              Ronny Van Nieuwenhuyse
Ondervoorzitter (Ladys ) :          Sabrina Boulanger

Secretaris/ Schatbewaarder:         Luc Brouns
Busverantwoordelijke:            Dimitri Homblé
Ledenverantwoordelijke :           Bram Valgaerts

Administratief verantwoordelijke:      An Schots

 

Bij de algemene vergadering van 26 maart 2022 werd het ontslag van de Heer Johan Moerenhout als busverantwoordelijke aanvaard. 
Tijdens diezelfde vergadering werd de kandidatuur van de Heer Dimitri Homblé aanvaard. 
De Heer Dimitri Homblé neemt met ingang van 26 maart 2022 de functie van busverantwoordelijke over van de Heer Johan Moerenhout.  

 
Art. 21.

De Raad van Bestuur oefent haar mandaat als college uit, maar kan bepaalde bevoegdheden onder haar 
verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer gemachtigden.

 

Art. 22.

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten 
en heeft eveneens alle bevoegdheden die niet bij wet of door deze statuten aan de algemene vergadering worden toegekend 
en op voorwaarde dat zijn beslissingen genomen zijn binnen de begroting, die werd goedgekeurd door de algemene vergadering.

Art. 23.

De Raad van Bestuur benoemt zelf elke functie die hij voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk acht.
TITEL VII.
Diverse bepalingen.
Art. 24. 
Bij ontbinding van de vereniging zal de algemene vergadering de bestemming bepalen van het netto sociaal actief, 
zijnde een goed doel of afdeling binnen de OHL-organisatie.

Art. 25. 
Voor alle gevallen, die niet voorzien zijn in deze statuten, zijn de beschikkingen van de wet van 27 juni 1921, 
zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2003 van toepassing.


TITEL VIII.

Huishoudelijk reglement: Busverplaatsingen.
Art. 26.
Wanneer door overmacht of ongekende reden (ongeval e.a.) de bus de verplaatsing niet kan maken 
kan de club niet verantwoordelijk gesteld worden.
De leden kunnen ook in geen geval de betaalde vergoeding terugeisen.
Art. 27.
Schade aan de bus: Vrijwillig vernielingen aanbrengen in de bus leidt automatisch tot een schorsing uit de club.
Bovendien zal ook een schadevergoeding gevraagd worden. 
Wie per ongeluk schade toebrengt aan de bus (leuning afbreken, zetelbekleding bevuilen,),
moet dit komen melden aan het bestuur en voor de gevolgen instaan (opkuisen en/of schade betalen indien nodig)
Indien dit niet gemeld wordt, zal het beschouwd worden als vrijwillig schade toebrengen 
met schorsing uit de club als gevolg.
De bus opzettelijk bevuilen kan niet (Er wordt NIET gerookt op de bus, kroonkurken op de grond gooien, 
drank of drankresten uitgieten,).
Het bestuur doet immers zijn best om over de bus verspreid een aantal plastic zakken te hangen waar men afval kan in gooien, 
gebruik deze dan ook.

Art. 28.
Tegen luidruchtig zingen en ambiance maken is geen enkel bezwaar. Wel verboden in dit verband zijn: op het dak kruipen, 
nooddeuren of luiken openen en op de ruiten/interieur slaan, het gebruik van persoonlijke audio -installaties 
is niet toegestaan zonder voorafgaande toelating van het bestuur. 
Drugs en eigen drank zijn ten strengste verboden op de bus.

 

Art. 29.
Op de bus mag men naar eigen goeddunken drinken zoveel als men wil (maar geen eigen dranken, zie artikel 28). 
De vereniging voorziet drankjes op de bus die beschikbaar zijn aan democratische prijzen. 
De enige beperking is dat het niet zo ver mag gaan dat het risico dat men zichzelf of anderen ernstige schade kan berokkenen 
(valpartijen, overgeven) te groot wordt.

Wie te ver gaat, zal hierop gewezen worden door het bestuur en loopt (bij gebrek aan beterschap) het risico te worden geschorst.


Art. 30.
De toestand van de toiletten is voor bepaalde buschauffeurs een steeds weerkerende bron van ergernis. 
Sommige chauffeurs laten dan ook hun toilet gewoon op slot en geven enkel toegang aan vrouwen en eventueel kinderen. 
Het bestuur probeert toiletgebruik te beperken door voldoende stops in te lassen bij verdere verplaatsingen.

Het is aan het bestuur om te beslissen waar er gestopt wordt en hoelang deze stop duurt. 
Het is verboden bij het stoppen van de bus om “wild” te plassen.
Bij toiletgebruik op de bus vragen wij de algemeen geldende regels van netheid en orde te respecteren. 
Iedereen is het VERPLICHT bij het gebruik van het toilet dit zittend te doen.

Problemen mbt toiletgebruik worden steeds bij de busverantwoordelijke gemeld.


Art. 31.
Buiten de bus is iedereen vrij te doen en laten wat hij of zij wil. 
Dit mag echter geen nadelige gevolgen hebben voor de andere busreizigers, 
de omwonenden of voor het imago van de club of OHL. Vandalisme in en aan stadions, het plegen van geweld, 
gebruiken van drugs en andere zaken van deze aard zullen door het bestuur gesanctioneerd worden.
De club zal ook steeds zijn medewerking verlenen aan de ordediensten indien dit wettelijk strafbare feiten betreft.


Art. 32.
Het bestuur van de club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
· eventuele ongevallen die zich voordoen op de bus.
· eventuele ongevallen die zich voordoen tijdens tussenstops onderweg.
· eventuele ongevallen die zich voordoen op de vertrekplaats of de eindbestemming van de busrit.
· eventuele ongevallen die zich voordoen onderweg van huis naar de vertrekplaats van de busrit.
· eventuele ongevallen die zich voordoen onderweg van de eindbestemming van de busrit naar huis.

· eventuele ongevallen die zich voordoen tijdens een door de supportersclub georganiseerd evenement.


Art. 33.
Als er zaken zijn waarvan u denkt dat ze beter kunnen, kunt u deze altijd melden aan het bestuur. 
Indien uw grieven gegrond zijn, zal hier zeker rekening mee gehouden worden.

Wij staan open voor elke vorm van constructieve feedback. Af en toe eens discussiëren, kan alleen maar leiden tot vooruitgang.

Alle suggesties van elk lid zijn welkom en zullen door het bestuur besproken worden om alzo de werking 
en de efficiëntie van onze supportersclub te verbeteren.


Art. 34.
De bus vertrekt voor de wedstrijd altijd op het afgesproken uur. 
De communicatie hieromtrent verloopt steeds via de website en/of e-mail. 
Wij gaan er van uit dat wie er niet is, verkiest niet mee te rijden en dat is zijn goed recht. Wij zijn immers geen schoolbus.
Indien het te laat komen of niet opdagen kosten inhoudt voor de club (bijvoorbeeld een wedstrijdticket) 
zal dit in rekening worden gebracht bij het lid in kwestie. 
Na de wedstrijd dient iedereen ten laatste 15 minuten na de wedstrijd op de bus aanwezig te zijn. 
Voor het vertrek op de bezoekersparking volgen wij de instructies van de lokale ordediensten.


Art. 35.
Ruzie zoeken of vechten met anderen op de bus kan niet. Het voornaamste doel van de bus is op een gezellige 
en voordelige manier naar wedstrijden van OHL gaan kijken. 
Alle mensen op de bus zijn OHL-supporters. Als er enkele supporters bij zijn wiens persoonlijkheid u verder minder op prijs stelt, 
zult u zich daar moeten bij neerleggen, 
niet iedereen heeft immers hetzelfde karakter. Ruziemakers worden dus niet geduld op de bus, zij verpesten de sfeer.


Art. 36.
Alle opmerkingen in verband met de busverantwoordelijke of de buschauffeur moeten aan het bestuur gemeld worden.

Rechtstreekse aanvallen op de chauffeur of de busverantwoordelijke zullen dus niet geduld worden! 
De gepaste conclusies zullen dan door het bestuur getrokken worden.


Art. 37.
Ook in het clublokaal dient iedereen te allen tijde de orde te bewaren (net als in de bus). 
Hou er rekening mee dat er daar mensen zijn die geen voetballiefhebber zijn of voor een andere club supporteren, 
dit is hun volste recht. 
Ongepast gedrag in één van onze lokalen kan ook leiden tot een verwijdering uit de supportersclub!


Art. 38.
Inbreuken plegen tegen dit intern reglement betekent dat de aanwezige bestuursleden zullen vergaderen 
over de zaak en een sanctie zullen uitspreken. 
Eventueel kan een dergelijke vergadering en beslissing nog plaatsvinden op de bus. 
Indien er slechts één bestuurslid op de bus aanwezig is kan deze autonoom deze beslissing nemen. 
In zware gevallen zal het bestuur of het bestuurslid niet aarzelen de bus te laten stoppen en de amokmaker(s) van de bus te zetten, 
desnoods op een parking langs de autosnelweg.


Art. 39.
Iemand die na een schorsing beslist heeft terug te keren in de club, heeft zijn straf uitgezeten 
en zal niet meer gewezen worden op fouten uit het verleden. 
Bij nieuwe inbreuken worden eerdere inbreuken wel in rekening gebracht bij het bepalen van de strafmaat.

 

Art. 40.
Wie een schorsing oploopt, verliest gedurende die schorsing automatisch de voordelen die hij als lid van de supportersclub genoot.

 

Art. 41.
Het is verboden een lidmaatschap bij onze club af te sluiten wanneer u een actief stadionverbod heeft.
Indien u reeds lid bent en een stadionverbod oploopt, dient u dit te melden bij het bestuur of uw lidmaatschap stop te laten zetten.


Art.42.
Wie tickets bestelt, moet deze op voorhand betalen.
Mensen die kaarten bestellen, maar uiteindelijk niet kunnen meegaan naar de match, moeten hun kaart toch betalen. 
(Tenzij er nog een andere koper voor het ticket gevonden wordt door de besteller zelf, bij dergelijke wijzigingen van persoon 
van het desbetreffende ticket dient het bestuur minstens 24h op voorhand op de hoogte gebracht te worden en behoudt het zich 
het voorrecht toe om die persoon te weigeren indien geen lid). Mensen die kaarten bestellen en zelfs 
na herinnering niet willen betalen riskeren uit de club te worden gezet.


Art. 43.
De namen en adresgegevens van alle leden alsook wie definitief uitgesloten wordt, 
worden doorgegeven aan de supportersfederatie O-HASJ-EL, 
de supportersclub betaalt ook de respectievelijke bijdrage aan de supportersclubfederatie per aangesloten lid 
conform de regels van de supportersclubfederatie. 
De gegevens die gedeeld worden zijn GDPR beschermd.


Art. 44.
De bestuursleden verbinden zich ertoe te allen tijde het goede voorbeeld te geven 
en kunnen ook ter verantwoording geroepen worden indien zij dit niet doen.


Art. 45.
Voor de uitwedstrijden met een beperkt aantal tickets geldt volgend principe: Leden hebben voorrang. 
Indien er sprake is van een acute ticket schaarste, 
dient het bestuur een regeling uit te werken die ervoor zorgt dat de verdeling ordelijk kan gebeuren:

1. “Organisatie” om de verplaatsing correct te laten verlopen 

2. Leden + vaste supporters ifv de reeds eerder bijgewoonde verplaatsingen van in het lopende seizoen.

 Indien nodig zal dit via “loting ” gebeuren om iedereen gelijke kansen te bieden.


Art. 46.
Iedereen die lid is en op de bus stapt, verklaart zich automatisch akkoord met dit intern reglement.

Dit reglement is ook van toepassing voor alle eventuele NIET leden die mee op verplaatsing gaan indien er plaatsen beschikbaar zijn.

Leden hebben echter te allen tijde voorrang wanneer ze tijdig hebben ingeschreven en hun verplaatsing tijdig hebben betaald.


Art. 47.
Geschorste leden hebben geen recht op teruggave van reeds betaalde gelden. 
De club kan dit uit eigen beweging wel doen bij bestuurlijk besluit.


Art. 48.
Verder verklaart iedereen bij aansluiting bij onze club zich akkoord met dit huishoudelijk reglement.

Art. 49.
Het huishoudelijk reglement is in te lezen via onze website www.leive2002.be en ten allen tijde wijzigbaar door het bestuur.

TITEL IX.
Het Bestuur
Voorzitter:          Geert Pauwels
Ondervoorzitter:     Ronny Van Nieuwenhuyse

Informaticaverantwoordelijke: Herman Troy